لیست آزمایشات قابل انجام در شیفت های مختلف

صبح

عصروشب

CBC  / گروه خون و RH

ESR/کراسماچ/ BT,CT

PTT,PT / فیبرینوژن

G6PD/Retic / کومس مستقیم و غیر مستقیم

قند - اوره - کراتینین /K,NA / اسیداوریک

کلسترول تری گلیسرید /VLDL/LDL/HDL

P,Ca / آلکالن فسفاتاز/ PT,OT

کلر - آمیلاز و لیپاز - توتال پروتئین

آلبومین - گلوبولین -بیلی روبین / CPK

S/C ،S/E ، U/C ،  U/A /LDH

B/C  ، کشت گلو - PKU / ادرار

مواد احیاءکننده ادرار و مدفوع - اسکاچ تست

خون مخفی مدفوع - ABG

HBSAG/ BHCG / TIBC / FE / TIBC /فریتین

 

RH/CBC/ گروه / کراسماچ

PT/BT/CT/ESR

PTT/فیبرینوژن/ G6PD/

Retic / کومس مستقیم و غیر مستقیم

قند - اوره - کراتینین /P/CA فسفر

BHCG/RH/PT,CT/Alk

U/A ،ABG،HBSAG

S/C ، S/E ،U/C خون مخفی مدفوع

احیاءکننده ادرار - مدفوع / B/C

ABG/K,NA

 

 

شیفت صبح

هورمون

Ferritin / LH / FSH

TSH / T4 / T3/Free T4/T3VP

HIV / HCV / HBSAG

Prolactin/FSH/LH

پاتولوژی

پاتولوژی سطح 2و4و3و6

پاپ اسمیر

 

 

 

نام تست

تاریخ جواب

Phenylalanine

30 روزه

Pepsinogen 1

15 روزه

Toxo Cara

15 روزه

BK PCR

15 روزه

Pathology

13 روزه

‍Pap Smear

7 روزه

DHEA

5 روزه

Cortisol

5 روزه

Electro Protein

7 روزه

Urine Protein Elec

15 روزه

ANA

3 روزه

CBC , PTT

1 روزه

ESR

1 روزه

G6PD Retc

1 روزه

Coomb 's-D /Coomb 's -ID

1 روزه

FBS , BS ,GTT

1 روزه

Cholestro/ Trygly

1 روزه

Uricacid, BUN,creit

1 روزه

SGOT , SGPT , ALK

1 روزه

Bilirubin

1 روزه

Amylase lipase

1 روزه

Fe ،TIBC

1 روزه

Ferritin

3 روزه

CPK , LDH

1 روزه

Na,K,Ca

1 روزه

U/A / S/E /OB

1 روزه

U/C / S/C / B/C

3 روزه

Amoniac

1 روزه

Protoin / Craet  24Hr (Urine) Random

1 روزه

Total Protoin Alb

1 روزه

Tropoinin 1

1 روزه

T3,T4

7 روزه

T3UP,TSH

7 روزه

FreeT4,FreeT3

7 روزه

Fasiola

3 روزه

FSH, LH

3 روزه

LTH

3 روزه

PSA

3 روزه

BHCG

1 روزه

Titer beta

2 روزه

HIV

7 روزه

HBS Ag

7 روزه

HBS Ab

7 روزه

(HAV(G,M

3 روزه

HBC(G,M)

3 روزه

HBE(Ag,Ab)

3 روزه

HCV

7 روزه

 هر کدام از آزمایشات فوق در موارد اورژانس در صورت هماهنگی قبلی در اسرع وقت انجام می گردد، در غیر اینصورت انجام آن طبق جدول ذیل برنامه ریزی شده است.

 

 

بانک خون بیمارستان بصورت 24 ساعته فعال می باشد .

واحد پاتولوژی : کلیه نمونه های ارجاعی از اتاق عمل بیمارستان و نیز نمونه های خارج از بیمارستان را می پذیرد .

خدمات پاتولوژی : پذیرش نمونه های پاتولوژی ، سیتولوژی مایعات بدن ، پاپ اسمیر ، بیوپسی مغز استخوان ( بجز پاتولوژی کلیوی) تمامی آزمایشات مربوط به پاتولوژی با تعرفه دولتی پذیرفته می شود .

آزمایشگاه  :در تمام ساعات شبانه روز و درتمام ایام هفته دایر است . جواب آزمایشات بسته به نوع آزمایش 10 دقیقه تا 20 روز آماده می شود .( آزمایشگاه بیمارستان به بخش خصوصی واگذار شده است )

 

 امکانات آزمایشگاه :

 • آزمایشگاه مجهز به دستگاههایی همچون sysmex در بخش هماتولوژی
 •  اتوآنالیزر در بخش بیو شیمی
 •  blood gas
 •  فلیم فتومتر
 •  فتومتر eppendof
 •  اسپکتروفتومتر
 •  سیستم الیزاریدر
 •  سانتریفوژ
  الکترولیت آنالیزر
 •  بن ماری
 •  یخچالهای بانک خون
 •  فریزر
 •  یخچالهای نگهداری مواد آزمایشگاهی
 •  میکروسکوپ فور
 •  اتوکلاو
 •  دستگاه تقطیر
 •  ترازو
 •  کامپیوترهای بخش پذیرش 
 •  در بخش پاتولوژی میکروسکوپ - ترازو - فور - تیشوپروسسور - دستگاه برش می باشد.
 

 

 لیست آزمایشات قابل انجام در شیفت های مختلف

صبح

عصروشب

CBC  / گروه خون و RH

ESR/کراسماچ/ BT,CT

PTT,PT / فیبرینوژن

G6PD/Retic / کومس مستقیم و غیر مستقیم

قند - اوره - کراتینین /K,NA / اسیداوریک

کلسترول تری گلیسرید /VLDL/LDL/HDL

P,Ca / آلکالن فسفاتاز/ PT,OT

کلر - آمیلاز و لیپاز - توتال پروتئین

آلبومین - گلوبولین -بیلی روبین / CPK

S/C ،S/E ، U/C ،  U/A /LDH

B/C  ، کشت گلو - PKU / ادرار

مواد احیاءکننده ادرار و مدفوع - اسکاچ تست

خون مخفی مدفوع - ABG

HBSAG/ BHCG / TIBC / FE / TIBC /فریتین

 

RH/CBC/ گروه / کراسماچ

PT/BT/CT/ESR

PTT/فیبرینوژن/ G6PD/

Retic / کومس مستقیم و غیر مستقیم

قند - اوره - کراتینین /P/CA فسفر

BHCG/RH/PT,CT/Alk

U/A ،ABG،HBSAG

S/C ، S/E ،U/C خون مخفی مدفوع

احیاءکننده ادرار - مدفوع / B/C

ABG/K,NA

 

 

شیفت صبح

هورمون

Ferritin / LH / FSH

TSH / T4 / T3/Free T4/T3VP

HIV / HCV / HBSAG

Prolactin/FSH/LH

پاتولوژی

پاتولوژی سطح 2و4و3و6

پاپ اسمیر

 

 

 

نام تست

تاریخ جواب

Phenylalanine

30 روزه

Pepsinogen 1

15 روزه

Toxo Cara

15 روزه

BK PCR

15 روزه

Pathology

13 روزه

‍Pap Smear

7 روزه

DHEA

5 روزه

Cortisol

5 روزه

Electro Protein

7 روزه

Urine Protein Elec

15 روزه

ANA

3 روزه

CBC , PTT

1 روزه

ESR

1 روزه

G6PD Retc

1 روزه

Coomb 's-D /Coomb 's -ID

1 روزه

FBS , BS ,GTT

1 روزه

Cholestro/ Trygly

1 روزه

Uricacid, BUN,creit

1 روزه

SGOT , SGPT , ALK

1 روزه

Bilirubin

1 روزه

Amylase lipase

1 روزه

Fe ،TIBC

1 روزه

Ferritin

3 روزه

CPK , LDH

1 روزه

Na,K,Ca

1 روزه

U/A / S/E /OB

1 روزه

U/C / S/C / B/C

3 روزه

Amoniac

1 روزه

Protoin / Craet  24Hr (Urine) Random

1 روزه

Total Protoin Alb

1 روزه

Tropoinin 1

1 روزه

T3,T4

7 روزه

T3UP,TSH

7 روزه

FreeT4,FreeT3

7 روزه

Fasiola

3 روزه

FSH, LH

3 روزه

LTH

3 روزه

PSA

3 روزه

BHCG

1 روزه

Titer beta

2 روزه

HIV

7 روزه

HBS Ag

7 روزه

HBS Ab

7 روزه

(HAV(G,M

3 روزه

HBC(G,M)

3 روزه

HBE(Ag,Ab)

3 روزه

HCV

7 روزه

 هر کدام از آزمایشات فوق در موارد اورژانس در صورت هماهنگی قبلی در اسرع وقت انجام می گردد، در غیر اینصورت انجام آن طبق جدول ذیل برنامه ریزی شده است.

 

 

بانک خون بیمارستان بصورت 24 ساعته فعال می باشد .

واحد پاتولوژی : کلیه نمونه های ارجاعی از اتاق عمل بیمارستان و نیز نمونه های خارج از بیمارستان را می پذیرد .

خدمات پاتولوژی : پذیرش نمونه های پاتولوژی ، سیتولوژی مایعات بدن ، پاپ اسمیر ، بیوپسی مغز استخوان ( بجز پاتولوژی کلیوی) تمامی آزمایشات مربوط به پاتولوژی با تعرفه دولتی پذیرفته می شود .

آزمایشگاه  :در تمام ساعات شبانه روز و درتمام ایام هفته دایر است . جواب آزمایشات بسته به نوع آزمایش 10 دقیقه تا 20 روز آماده می شود .( آزمایشگاه بیمارستان به بخش خصوصی واگذار شده است )

 

 امکانات آزمایشگاه :

 • آزمایشگاه مجهز به دستگاههایی همچون sysmex در بخش هماتولوژی
 •  اتوآنالیزر در بخش بیو شیمی
 •  blood gas
 •  فلیم فتومتر
 •  فتومتر eppendof
 •  اسپکتروفتومتر
 •  سیستم الیزاریدر
 •  سانتریفوژ
  الکترولیت آنالیزر
 •  بن ماری
 •  یخچالهای بانک خون
 •  فریزر
 •  یخچالهای نگهداری مواد آزمایشگاهی
 •  میکروسکوپ فور
 •  اتوکلاو
 •  دستگاه تقطیر
 •  ترازو
 •  کامپیوترهای بخش پذیرش 
 •  در بخش پاتولوژی میکروسکوپ - ترازو - فور - تیشوپروسسور - دستگاه برش می باشد.
 
مسئول ازمایشگاه:دکترعلی مرادی_ پاتولوژیست
سوپروایزر:حمزه یوسفی 
 
شیفت کاری:24ساعت
 
واحدهای ازمایشگاه عبارتند از:
 

بیوشیمی_سرولوژی_هماتولوژی_میکروبشناسی و انگل شناسی_هورمون شناسی_بانک خون_پاتولوژی


      فهرست آزمایش هایی که در آزمایشگاه پذیرش می شوند

ردیف

نام آزمایش

تاریخ جواب

1

CBC-Plt

Hb-Hct

1 روزه

2

Retice G6PD

1 روزه

3

PT-PTT

Fib

1 روزه

4

ESR

1 روزه

5

B.G-RH

Coombs D

1 روزه

6

Coombs

I.D

1 روزه

7

FBS

1 روزه

8

BUN-Cr

1 روزه

9

اسید اوریک

1 روزه

10

CHO-TG

1 روزه

11

کراسمچ

1 روزه

12

GTT

1 روزه

13

OT-PT

ALK

1 روزه

14

Bili (T,D)

1 روزه

15

Na-K

1 روزه

16

Cl

1 روزه

17

ABG

1 روزه

18

P

1 روزه

19

MG

1 روزه

20

CPK-LDH

1 روزه

21

Total Protein-Alb

1 روزه

22

رایت و ویدال

1 روزه

23

Fe-TIBC

1 روزه

24

CRP-RF CRO

1 روزه

25

کومبس رایت

4 روزه

26

2ME-VDRL

4 روزه

27

Ferritin

8 روزه

28

TSH-T3-T4

8 روزه

29

FT4

8 روزه

30

HBS Ab

8 روزه

31

HBS Ag

2 روزه

32

HCV Ab

HIV-Ab

2 روزه

33

U/A-U/C

Urine

Analyse

4 روزه

34

راندوم ادرار

Pro-Cr-Mg

2 روزه

35

راندوم ادرار

Na-K-Ca-Cl

2 روزه

36

ادرار 24 ساعته

Pro-Cr-Mg

2 روزه

37

ادرار 24 ساعته

Ca-P-Cl

2 روزه

38

Blood

Culture

4 روزه

39

Reduce

Substances

2 روزه

40

Stool Exam

& Culture

4 روزه

41

Occult

Blood

1 روزه

42

کشت مستقیم

CSF

4 روزه

43

H.P IgG

8 روزه

44

پاتولوژی

15 روزه

45

PaPsmear

10 روزه

46

Phenylalanine

7 روزه

47

BHCG

1 روزه

48

Titer beta

2 روزه

 هر کدام از آزمایشات فوق در موارد اورژانس در صورت هماهنگی قبلی در اسرع وقت انجام می گردد، در غیر اینصورت انجام آن طبق جدول ذیل برنامه ریزی شده است.

 

 

بانک خون بیمارستان بصورت 24 ساعته فعال می باشد .

واحد پاتولوژی : کلیه نمونه های ارجاعی از اتاق عمل بیمارستان و نیز نمونه های خارج از بیمارستان را می پذیرد .

خدمات پاتولوژی : پذیرش نمونه های پاتولوژی ، سیتولوژی مایعات بدن ، پاپ اسمیر ، بیوپسی مغز استخوان ( بجز پاتولوژی کلیوی) تمامی آزمایشات مربوط به پاتولوژی با تعرفه دولتی پذیرفته می شود .

آزمایشگاه  :در تمام ساعات شبانه روز و درتمام ایام هفته دایر است . جواب آزمایشات بسته به نوع آزمایش 10 دقیقه تا 15 روز آماده می شود .( آزمایشگاه بیمارستان به بخش خصوصی واگذار شده است )

 

 امکانات آزمایشگاه :

 • آزمایشگاه مجهز به دستگاههایی همچون sysmex در بخش هماتولوژی
 •  اتوآنالیزر در بخش بیو شیمی
 •  blood gas
 •  فلیم فتومتر
 •  فتومتر eppendof
 •  اسپکتروفتومتر
 •  سیستم الیزاریدر
 •  سانتریفوژ

الکترولیت آنالیزر

 •  بن ماری
 •  یخچالهای بانک خون
 •  فریزر
 •  یخچالهای نگهداری مواد آزمایشگاهی
 •  میکروسکوپ فور
 •  اتوکلاو
 •  دستگاه تقطیر
 •  ترازو
 •  کامپیوترهای بخش پذیرش 
 •  در بخش پاتولوژی میکروسکوپ - ترازو - فور - تیشوپروسسور - میکروتوم می باشد.

 مسئول ازمایشگاه:دکتر علی مرادی - پاتولوژیست

سوپروایزر:حمزه یوسفی

 شیفت کاری:24ساعت

 واحدهای ازمایشگاه عبارتند از:

 بیوشیمی_سرولوژی_هماتولوژی_میکروبشناسی و انگل شناسی_هورمون شناسی_بانک خون_پاتولوژی

 

 

نام و نام خانوادگی

یلدا آشوریان

سمت

مسئول فنی آزمایشگاه

تلفن داخلی

211

تلفن مستقیم

33369000

تحصیلات

متخصص آسیب شناسی بالینی

سوابق

 

 

نام و نام خانوادگی

حمزه یوسفی امین

سمت

سوپروایزر آزمایشگاه

تلفن داخلی

211

تلفن مستقیم

33369000

تحصیلات

کارشناس میکروبیولوژی

سوابق

از سال 1386 تا کنون

 

 

 

 

 

این آزمایشگاه، عضوی است از جامعه آزمایشگاه های پاتوبیولوژی(پاتولوژی و تشخیص پزشکی) کشور که توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجوز انجام تمامی آزمون های تشخیصی  را دارد. این آزمایشگاه در رابطه با پذیرش، انجام و گزارش دهی آزمایشات مربوط به بیوشیمی،  هورمون شناسی، سرولوژی، میکروب شناسی، انگل شناسی، ایمونولوژی،  هماتولوژی ، آنالیز ادرار ، پاتولوژی و سیتولوژی فعالیت می نماید.

 

شرح وظایف مسئول فنی آزمایشگاه

-    آموزش دوره ای پرسنل در زمینه افزایش اطلاعات پرسنل بخش های تخصصی آزمایشگاه با برگذاری کلاس های دوره ای در آزمایشگاه با ارانه مسنول  و  پرسنل هربخش به صورت هر دو هفته یکبار در تاریخی که از قبل تعیین شده است در سالن عمومی آزمایشگاه با نظارت مسئول فنی آزمایشگاه و ارزشیابی شفاهی و کتبی انجام می پذیرد.

-    آموزش دوره ای پرسنل در زمینه ایمنی و بهداشت توسط مسئول ایمنی بهداشت سرکار خانم ملیحه کنعانیان، هر دو هفته یکبار در تاریخ از قبل تعیین شده با نظارت مستقیم مسئول فنی آزمایشگاه برگذار می شود و ارزشیابی به صورت شفاهی و کتی انجام می پذیرد.

-    آموزش دوره ای پرسنل در زمینه کنترل کیفیت  توسط مسئول کنترل کیفی ، هر دو هفته یکبار در تاریخ از قبل تعیین شده با نظارت مستقیم مسئول فنی آزمایشگاه برگذار می شود و ارزشیابی به صورت شفاهی و کتی انجام می پذیرد.

-    استفاده از نیروهای متخصص و با سابقه در هر بخش به منظور ارائه خدمت صحیح به بیمار در این مرکز انجام می پذیرد.

-    برنامه کنترل کیفی خارجی سه بار در سال صورت می پذیرد.

-    برنامه کنترل کیفی داخلی بصورت ماهیانه در آزمایشگاه صورت می پذیرد.

-    استفاده از کیت هایی که دقت و صحت آن مورد ارزیابی قرار گرفته است و انجام روش صحیح آزمایش و کنترل کیفی هرتست با تو جه به برشور آن کیت صورت می گیرد.

-    بررسی خطای راندومیک و سیستماتیک در هر بخش متناسب با برنامه کنترل کیفیت آزمایشگاه صورت می گیرد.

-    سرویس و کالیبراسیون دستگاه ها در موعد مقرر برای هر دستگاه، توسط شرکت پشتیبان انجام می پذیرد.

-    کلیه جواب ها بعد از تایید شدن کیت مورد  استفاده در هر آزمایش و تایید قوانین وستگارد برای نمونه کنترلی دربخش هایی مثل بیوشیمی و هماتولوژی به بخش جوابدهی ارجاع می شود.

-   کلیه جواب ها با نظارت مستقیم مسئول فنی به بیمار ارانه می شود.

-   شستشو نظافت آزمایشگاه و سرویس بهداشتی به منظور رفاه حال بیماران هر دوساعت یکبار توسط واحد خدمات آزمایشگاه صورت می پذیرد.

-   ارائه فرم نظر سنجی به پزشکان و مراجعین به منظور ارانه خدمت بهتر صورت می پذیرد.

-   ثبت خطاهای بالقوه و بالفعل در آزمایشگاه و تجمیع ماهیانه آن ها  با جلساتی با حضور مسئول فنی آزمایشگاه صورت می پذیرد و اقدامات اصلاحی مناسب به منظور رفع خطاها انجام می پذیرد.

 فهرست آزمایش هایی که در آزمایشگاه پذیرش می شوند

آخرین بروز رسانی : 1400/06/16 08:09