قارچ سیاه پره تست

 قارچ سیاه پست تست  نظرسنجی قارچ سیاه
..
 بیماریهای منتقله از راه اب و غذا پره تست

 بیماریهای منتقله از راه اب و غذا پست تست

نظرسنجی بیماریهای منتقله از راه اب و غذا 

..

بهداشت محیط پست تست

 بهداشت محیط پره تست

 

 بهداشت محیط نظرسنجی

 نظرسنجی اصول ایمنی بیمار

 اصول ایمنی بیمار پست تست

اصول ایمنی بیمار پره تست

 نظرسنجی اخلاق پرستاری

 آزمون آخلاق پرستاری پست تست

 آزمون اخلاق پرستاری پره تست

 

 آزمون اکسیژن تراپی پست تست

 

 نظرسنجی وبینار اکسیژن تراپی

آزمون اکسیژن تراپی پره تست

آزمون پره تست حقوق گیرندگان خدمت 

 آزمون پست تست حقوق گیرندگان خدمت

 نظرسنجی حقوق گیرندگان خدمت

 آزمون پره تست روش های رعایت بهداشت دست و فرهنگ سازی

  آزمون پست تست روش های رعایت بهداشت دست و فرهنگ سازی
 نظرسنجی روش های رعایت بهداشت دست  و فرهنگ سازی

 آزمون پره تست وبینار مراقبت فاسیولازیس

 آزمون پست تست وبینار مراقبت فاسیولازیس

 آزمون پره تست تریاژ    

آزمون پست تست تریاز 

 آزمون پره تست کرونا و مراقبت پرستاری

 آزمون پست تست کرونا و مراقبتهای پرستاری

 

 آزمون توانمندی اولیه جدیدالورود سال 1400

 آزمون توانمندی ثانویه جدیدالورود سال 1400

 آزمون پره تست ایمنی و سلامت شغلی کارکنان

 

 آزمون پست تست و نظرسنجی ایمنی و سلامت شغلی کارکنان

 

آخرین بروز رسانی : 28 اردیبهشت 1401