داروخانه مجهز در این مرکز وجود دارد با قابلیت دسترسی  1 شیفت + ایام تعطیلات
 
 

تهیه و توزیع داروها و تجهیزات مصرفی بیماران بستری و داروهای IVF و بیماران سرپایی

 

 

نام و نام خانوادگی

ناهید ابراهیمی مطلق

سمت

مسئول فنی دارو و تجهیزات

تلفن داخلی

232

تلفن مستقیم

_

تحصیلات

دکترای عمومی داروسازی

سوابق

گذراندن طرح از تاریخ 1397/3/21 در واحد داروخانه

 

نام و نام خانوادگی

بهارک عزت پژوه

سمت

انباردار دارویی

تلفن داخلی

233

تلفن مستقیم

_

تحصیلات

کارشناس ارشد مدیریت دولتی

سوابق

از سال 1390 لغایت 1394 در واحد درآمد 

از سال 1395 تا کنون در واحد داروخانه

 

نام و نام خانوادگی

زهرا مهدی زاده

سمت

متصدی امور داروخانه    

تلفن داخلی

233

تلفن مستقیم

_

تحصیلات

کارشناس روانشناسی

سوابق

از تاریخ 1390/4/1 الی 1392/3/6 در بیمارستان پورسینا 

از 1392/3/7 الی 1392/7/12 در بیمارستان شفا

از تاریخ 1392/7/13 تا کنون در بیمارستان الزهرا (س) 

(انتظامات- مدارک پزشکی- داروخانه)

 

نام و نام خانوادگی

مژگان مهجوری

سمت

پرستار

تلفن داخلی

348

تلفن مستقیم

_

تحصیلات

کارشناس پرستاری

سوابق

از تاریخ 1380/1/5 الی  1382/1/5 مرکزآموزشی و درمانی رازی

از تاریخ 1384/1/1 الی 1388/9/1 مرکز مدیریت حوادث و 

فوریتهای پزشکی 

از تاریخ 1388/9/2 – تا کنون در مرکز آموزشی و درمانی الزهرا (س)

 

نام و نام خانوادگی

هرمز کریمی آتشگاهی

سمت

متصدی امور دفتری و بایگانی

تلفن داخلی

348

تلفن مستقیم

_

تحصیلات

دیپلم

سوابق

از سال 1368 الی 1373مرکزآموزشی و درمانی رازی

از سال 1373تا کنون مرکز آموزشی و درمانی الزهرا(س)

 

             شرح وظایف واحد داروخانه

ارائه پیشنهادات و برنامه­ های تخصصی در زمینه­ های اقتصادی خرید، نگهداری و توزیع دارو، ملزومات و تجهیزات مصرفی

-  توزیع اقلام دارو و ملزومات  بخصوص داروهای مخدر و حفظ مستندات مربوطه

-  طراحی، توسعه، استقرار و به روزآوری نظام مراقبت های دارویی بیمارستان

-  مشارکت در تحقیقات پزشکی و دارویی در حال انجام در بیمارستان

-بازرسی و کنترل کیفی کلیه امور مرتبط با دارو، ملزومات و تجهیزات مصرفی در بخش­های مختلف بیمارستان برای       حصول اطمینان از رعایت ترکیبات و لوازم پزشکی، دسترسی راحت، نگهداری صحیح، تاریخ انقضاء و...

-  همکاری با کادر پزشکی در زمینه پایش و ارزیابی اثربخشی دارو در درمان و کارایی تجهیزات مصرفی

-  نظارت و کنترل فرایندهای تامین، توزیع و نگهداری دارو و ملزمات پزشکی

حصول اطمینان از رعایت اصول علمی در حفظ کیفیت دارو، ملزومات و تجهیزات مصرفی در انبارهای مربوطه و همراهی با مدیریت بیمارستان و حوزه نظارتی

-  نظارت بر تجویز و مصرف دارو و ملزمات پزشکی و کسب اطمینان از ایمنی و کیفیت مناسب خدمات دارویی ارائه شده به بیماران

-  ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی در حوزه مراقبت های دارویی

-  اجرا، هدایت و راهبری نظام مراقبت های دارویی در سطح بیمارستان

- انجام کلیه برنامه ریزی ها، سازماندهی ها و پیگیری های لازم جهت ارائه خدمات نظارتی، مشاوره ای، اطلاع رسانی، کنترلی در حوزه مراقبت های دارویی

-  انجام کلیه هماهنگی ها و پیگیری های لازم جهت ایجاد، فعال سازی و تشکیل کمیته دارو درمان با هدف تامین 

- اطلاعات ورودی برای تصمیم گیری های دارویی عمومی و خاص در این کمیته و همچنین پشتیبانی و مشارکت در تدوین و به روزآوری فرمولری بیمارستان

-  ارائه مشاوره های تخصصی به کادر درمانی پزشکان و مدیریت بیمارستان

- بررسی و نظارت علمی بر پرونده های دارویی بیماران بستری به منظور رعایت اصول علمی در تجویز و مصرف منطقی دارو، ملزومات و تجهیزات مصرف

- بازرسی های ادواری از انبارها، استوک بخش، ترالی احیاء و سایر محلهای نگهداری دارو به منظور حصول اطمینان از رعایت اصول فنی و علمی

- نگهداری و ذخیره به روز و کافی دارو، ملزومات، تجهیزات مصرفی به ویژه داروهای اورژانسی

- رعایت اصول اخلاقی و حرفه ای در وظایف محوله

شرکت در جلسات کمیته دارو و درمان

- ارائه طرحها، پیشنهادات و نظرات اصلاحی در بهینه سازی امور بخش خدمات دارویی

- مشارکت در تدوین و رعایت فهرست دارویی و تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی بیمارستان در امر تأمین و توزیع

- برنامه ­ریزی، سازماندهی و هدایت سیاست­ها و دستورالعمل­های مرتبط با بخش خدمات دارویی مطابق با سیاست­های کلی وضع شده حوزه ­های نظارتی همچون معاونت­های مرتبط دانشگاه و مدیریت بیمارستان

ارائه راهنمایی ها و دستورات دارویی لازم به بیماران بویژه جهت نسخ سرپایی

- کنترل و نظارت بر شرایط و اصول فنی انبارداری دارویی

- تدوین سنجه های اعتبار بخشی

تدوین آیین نامه واگذاری داروخانه به بخش خصوصی

- تدوین فارماکوپه بیمارستان با همکاری کمیته دارو درمان

- تدوین فهرست داروهای ضروری با همکاری کمیته دارو درمان

- تهیه و تدوین دستورالعمل انبارش ایمن و در اختیار گذاشتن کارکنان

- تهیه و تدوین دستورالعمل اصول استفاده از انواع داروهای Multiple dose  براساس الزامات کارخانه سازنده

تهیه لیست داروهای پر خطر و توکسیک با محوریت کمیته دارو درمان

- پیشگیری و جلوگیری از مصرف داروهای ریکال و تاریخ گذشته

- تهیه لیست داروهای مشابه با محوریت کمیته دارو درمان

- تهیه لیست داروهای خود به خود متوقف شونده

         

         

      

 

آخرین بروز رسانی : 26 مرداد 1400