مرکز آموزشی درمانی الزهرا (س) رشت
فرم گزارش دهی خطای پزشکی