روز

 

تاریخ

              لیست کشیک اینترن‌های بخش زنان مرکز آموزشی درمانی الزهرا (از تاریخ 17/5/94 لغایت 15/6/9

اورژانس

شنبه

94/05/17

آقاجانی – مهدی نیا – شفقت – اسدی

رستگار

یکشنبه

94/05/18

شفقت – سبحانی – فلزی – م مهدی زاده

اقتداری

دوشنبه

94/05/19

 اسدی – دهدار – محمدی – سبحانی 

م مهدی زاده

سه‌شنبه

94/05/20

 شفقت – اقتداری – اسدی – محمدی

نقی پور

چهارشنبه

94/05/21

مهدی نیا – نقی پور – م مهدی زاده – رضایی

محمدی

پنجشنبه

94/05/22

 اسدی – مهدی زاده – اقتداری - مهدی نیا

م مهدی زاده

جمعه

94/05/23

آقاجانی – آژگان – ه مهدی زاده – اقتداری

رستگار

شنبه

94/05/24

ذبیحی – ه مهدی زاده – آژگان – شفقت

ایزددوست

یکشنبه

94/05/25

رستگار – آژگان – ه مهدی زاده – حسینی

آقاجانی

دوشنبه

94/05/26

حسینی – فلزی – آژگان – رستگار

محمدی

سه‌شنبه

94/05/27

شفقت – رستگار – رضایی – آقاجانی

آژگان

چهارشنبه

94/05/28

رضایی – اقتداری – مهدی نیا – نقی پور

محمدی

     پنجشنبه

94/05/29

نقی پور – محمدی – عوض رمجی – آژگان

مهدی نیا

جمعه

94/05/30

عوض رمجی – سبحانی – ایزددوست – فلزی

مهدی نیا

شنبه

94/05/31

رضایی – فلزی – سبحانی – ذبیحی

ایزددوست

یکشنبه

94/06/01

اسدی – ه مهدی زاده – نقی پور – عوض رمجی

م مهدی زاده

دوشنبه

 

94/06/02

 

نقی پور – عوض رمجی – مهدی نیا – ایزددوست

حسینی

سه‌شنبه

 

94/06/03

 

رستگار – آژگان – ذبیحی – دهدار – ه مهدی زاده

سبحانی

چهارشنبه

 

94/06/04

 

اسدی – ه مهدی زاده – رستگار – نقی پور

م مهدی زاده

پنجشنبه

 

94/06/05

 

دهدار – حسینی – نقی پور – رستگار

عوض رمجی

جمعه

 

94/06/06

 

رضایی – فلزی – آقاجانی – عوض رمجی

ذبیحی

شنبه

 

94/06/07

 

ایزددوست - آژگان – حسینی – مهدی نیا 

آقاجانی

یکشنبه

 

94/06/08

 

حسینی – دهدار – آقاجانی – ذبیحی

محمدی

دوشنبه

 

94/06/09

 

مهدی زاده – اسدی – ه مهدی زاده – دهدار

فلزی

سه‌شنبه

 

94/06/10

 

عوض رمجی – فلزی – دهدار – حسینی

ایزددوست

چهارشنبه

 

94/06/11

 

آقاجانی – رضایی – اقتداری – عوض رمجی

ه مهدی زاده

پنجشنبه

 

94/06/12

 

ذبیحی – ایزددوست – فلزی – رضایی

دهدار

جمعه

 

94/06/13

 

 

سبحانی – شفقت – ذبیحی – دهدار

اقتداری

شنبه

 

94/06/14

 

 

ایزددوست – دهدار – حسینی – ذبیحی

رضایی

یکشنبه

 

94/06/15

 

 

رضایی – اقتداری – شفقت – سبحانی

محمدی

 تاریخ

پره ناتال

 

لیبر  

درمانگاه زنان

بخش 2 و 3  و بایگانی

بخش 1 ICU      

 

17/ 5/ 94 لغایت25/ 5 / 94

فلزی مهدی زاده ه - اقتداری رضایی

مهدی زاده اسدی لویه ذبیحی آژگان

شفقت سبحانی

حسینی دهدار نقی پور

عوض رمجی

رستگار - آقاجانی مهدی نیا محمدی ایزد دوست

26/ 5 / 94 لغایت 1/5/ 94

عوض رمجی نقی پور ذبیحی آژگان

رستگار آقاجانی حسینی دهدار

محمدی مهدی نیا

ه - مهدی زاده رضایی اقتداری ایزددوست

م - مهدی زاده اسدی لویه شفقت سبحانی- فلزی

2/ 6/ 94 لغایت 8/ 6 / 94

رستگار آقاجانی محمدی مهدی نیا

عوض رمجی فلزی ایزددوست- ه - مهدی زاده

رضایی اقتداری

م - مهدی زاده اسدی لویه شفقت سبحانی

ذبیحی آ ژگان حسینی دهدار نقی پور

9/ 6/ 94 لغایت 15/ 6/94

اسدی لویه م - مهدی زاده

حسینی ایزددوست

شفقت نقی پور محمدی سبحانی مهدی نیا

دهدار آژگان

رستگار آقاجانی ذبیحی فلزی

عوض رمجی ه مهدی زاده - اقتداری رضایی

 

 برنامه چرخش اینترنهای مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) 17/ 5/94 لغایت 15/ 6/94                                                                                             

 

درمانگاه نازائی :    

یکشنبه   18 /5 / 94   دکتر ذبیحی     

یکشنبه    25 /5 / 94   دکترایزددوست     

یکشنبه    1 /6 / 94     دکتر مهدی زاده                                                   

یکشنبه    8/6 / 94       دکترذبیحی                                                

یکشنبه    15/6 / 94   دکتر ایزد دوست                                                

 

 

 

برای دریافت کتابچه توجیهی بدو ورود فراگیران(گروه زنان) کلیک بفرمایید.برای دریافت کتابچه توجیهی بدو ورود فراگیران (گروه بیهوشی)کلیک بفرمایید.

 

آخرین بروز رسانی : 28 اردیبهشت 1401