روز

 

تاریخ

              لیست کشیک اینترن‌های بخش زنان مرکز آموزشی درمانی الزهرا (از تاریخ 17/5/94 لغایت 15/6/9

اورژانس

شنبه

94/05/17

آقاجانی – مهدی نیا – شفقت – اسدی

رستگار

یکشنبه

94/05/18

شفقت – سبحانی – فلزی – م مهدی زاده

اقتداری

دوشنبه

94/05/19

 اسدی – دهدار – محمدی – سبحانی 

م مهدی زاده

سه‌شنبه

94/05/20

 شفقت – اقتداری – اسدی – محمدی

نقی پور

چهارشنبه

94/05/21

مهدی نیا – نقی پور – م مهدی زاده – رضایی

محمدی

پنجشنبه

94/05/22

 اسدی – مهدی زاده – اقتداری - مهدی نیا

م مهدی زاده

جمعه

94/05/23

آقاجانی – آژگان – ه مهدی زاده – اقتداری

رستگار

شنبه

94/05/24

ذبیحی – ه مهدی زاده – آژگان – شفقت

ایزددوست

یکشنبه

94/05/25

رستگار – آژگان – ه مهدی زاده – حسینی

آقاجانی

دوشنبه

94/05/26

حسینی – فلزی – آژگان – رستگار

محمدی

سه‌شنبه

94/05/27

شفقت – رستگار – رضایی – آقاجانی

آژگان

چهارشنبه

94/05/28

رضایی – اقتداری – مهدی نیا – نقی پور

محمدی

     پنجشنبه

94/05/29

نقی پور – محمدی – عوض رمجی – آژگان

مهدی نیا

جمعه

94/05/30

عوض رمجی – سبحانی – ایزددوست – فلزی

مهدی نیا

شنبه

94/05/31

رضایی – فلزی – سبحانی – ذبیحی

ایزددوست

یکشنبه

94/06/01

اسدی – ه مهدی زاده – نقی پور – عوض رمجی

م مهدی زاده

دوشنبه

 

94/06/02

 

نقی پور – عوض رمجی – مهدی نیا – ایزددوست

حسینی

سه‌شنبه

 

94/06/03

 

رستگار – آژگان – ذبیحی – دهدار – ه مهدی زاده

سبحانی

چهارشنبه

 

94/06/04

 

اسدی – ه مهدی زاده – رستگار – نقی پور

م مهدی زاده

پنجشنبه

 

94/06/05

 

دهدار – حسینی – نقی پور – رستگار

عوض رمجی

جمعه

 

94/06/06

 

رضایی – فلزی – آقاجانی – عوض رمجی

ذبیحی

شنبه

 

94/06/07

 

ایزددوست - آژگان – حسینی – مهدی نیا 

آقاجانی

یکشنبه

 

94/06/08

 

حسینی – دهدار – آقاجانی – ذبیحی

محمدی

دوشنبه

 

94/06/09

 

مهدی زاده – اسدی – ه مهدی زاده – دهدار

فلزی

سه‌شنبه

 

94/06/10

 

عوض رمجی – فلزی – دهدار – حسینی

ایزددوست

چهارشنبه

 

94/06/11

 

آقاجانی – رضایی – اقتداری – عوض رمجی

ه مهدی زاده

پنجشنبه

 

94/06/12

 

ذبیحی – ایزددوست – فلزی – رضایی

دهدار

جمعه

 

94/06/13

 

 

سبحانی – شفقت – ذبیحی – دهدار

اقتداری

شنبه

 

94/06/14

 

 

ایزددوست – دهدار – حسینی – ذبیحی

رضایی

یکشنبه

 

94/06/15

 

 

رضایی – اقتداری – شفقت – سبحانی

محمدی

 تاریخ

پره ناتال

 

لیبر  

درمانگاه زنان

بخش 2 و 3  و بایگانی

بخش 1 ICU      

 

17/ 5/ 94 لغایت25/ 5 / 94

فلزی مهدی زاده ه - اقتداری رضایی

مهدی زاده اسدی لویه ذبیحی آژگان

شفقت سبحانی

حسینی دهدار نقی پور

عوض رمجی

رستگار - آقاجانی مهدی نیا محمدی ایزد دوست

26/ 5 / 94 لغایت 1/5/ 94

عوض رمجی نقی پور ذبیحی آژگان

رستگار آقاجانی حسینی دهدار

محمدی مهدی نیا

ه - مهدی زاده رضایی اقتداری ایزددوست

م - مهدی زاده اسدی لویه شفقت سبحانی- فلزی

2/ 6/ 94 لغایت 8/ 6 / 94

رستگار آقاجانی محمدی مهدی نیا

عوض رمجی فلزی ایزددوست- ه - مهدی زاده

رضایی اقتداری

م - مهدی زاده اسدی لویه شفقت سبحانی

ذبیحی آ ژگان حسینی دهدار نقی پور

9/ 6/ 94 لغایت 15/ 6/94

اسدی لویه م - مهدی زاده

حسینی ایزددوست

شفقت نقی پور محمدی سبحانی مهدی نیا

دهدار آژگان

رستگار آقاجانی ذبیحی فلزی

عوض رمجی ه مهدی زاده - اقتداری رضایی

 

 برنامه چرخش اینترنهای مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) 17/ 5/94 لغایت 15/ 6/94                                                                                             

 

درمانگاه نازائی :    

یکشنبه   18 /5 / 94   دکتر ذبیحی     

یکشنبه    25 /5 / 94   دکترایزددوست     

یکشنبه    1 /6 / 94     دکتر مهدی زاده                                                   

یکشنبه    8/6 / 94       دکترذبیحی                                                

یکشنبه    15/6 / 94   دکتر ایزد دوست                                                

 

 

 

برای دریافت کتابچه توجیهی بدو ورود فراگیران(گروه زنان) کلیک بفرمایید.برای دریافت کتابچه توجیهی بدو ورود فراگیران (گروه بیهوشی)کلیک بفرمایید.

 

برنامه هفتگی اینترن ها در سال 1401

برنامه کشیک اینترن های  زنان در شهریور سال 1401

برنامه کشیک اینترن های زنان در شهریور سال 1401

برنامه کشیک رزیدنت های زنان در شهریور  سال 1401

برنامه کشیک متخصصین بیهوشی در شهریور سال 1401

برنامه کشیک متخصصین زنان در شهریور سال 1401

برنامه کشیک متخصصین نوزادان در مهر سال 1401

برنامه کشیک دستیاران بیهوشی در مهر سال 1401

برنامه کشیک متخصصین زنان در مهر سال 1401

برنامه کشیک متخصصین بیهوشی درمهر  سال 1401

برنامه کشیک دستیار رزیدنت در مهر سال 1401

برنامه آنکال فوق تخصصی کودکان و نوزادان در مهر سال 1401

برنامه مقیم متخصصص کودکان در مهر سال 1401

برنامه هفتگی دانشکده پرستاری - مامایی 

 

 

آخرین بروز رسانی : 1402/02/11 10:33