پزشک جنین شناسی بیمارستان الزهراء(س) رشت

دکتر محمدهادی بهادری

متخصص جنین شناس بالینی