لیست  اسامی پزشکان زنان بیمارستان  الزهراء(س)رشت  (A to Z)

دکتر زهرا امیدوار جلالی

جراح و متخصص زنان و زایمان

دکتر فاطمه حسین زاده

جراح  و متخصص زنان و زایمان  و نازایی

عضو هیات علمی دانشگاه- استاد دانشگاه


دکتر فاطمه حاجی هادی

جراح و متخصص زنان و زایمان و نازایی


دکتر مریم رضایی موئد

جراح و متخصص زنان و زایمان


دکتر زهرا رفیعی

جراح و متخصص زنان و زایمان

عضو هیات علمی دانشگاه- استادیاردانشگاه 

 

 

 
دکتر سیده هاجر شارمی

جراح  و متخصص زنان و زایمان و نازایی

عضو هیات علمی دانشگاه-استاد دانشگاه

رئیس کمیته تحقیقات مرکز آموزشی درمانی و پژوهشی الزهراء(س) رشت

دکتر رقیه شیرینکام

جراح و متخصص زنان و زایمان


دکتر زیبا ظهیری

جراح و متخصص زنان فلوشیب IVF و نازایی

عضو هیات علمی دانشگاه- استاد دانشگاه 

معاون  آموزشی مرکز آموزشی درمانی و پژوهشی الزهراء(س)رشت


دکتر رویا فرجی

جراح و متخصص زنان و زایمان

عضو هیات علمی دانشگاه- استاد دانشگاه 

مدیرگروه زنان و زایمان آموزشی مرکز آموزشی درمانی و پژوهشی الزهراء(س)رشت 


دکتر فرشته فکور

جراح متخصص زنان و زایمان

فلوشیپ آنکولوژی

عضو هیات علمی دانشگاه-دانشیاردانشگاه


دکتر فضه فیض بخش

جراح و متخصص زنان و زایمان


دکتر ماندانا منصورقناعی

جراح  و متخصص زنان و زایمان و نازایی

عضو هیات علمی دانشگاه- دانشیاردانشگاه 


دکتر سودابه کاظمی

جراح و متخصص زنان و زایمان - پره ناتولوژی

عضو هیات علمی دانشگاه- استادیاردانشگاه 

 

 

 

 دکتر اعتضادی 

 

 جراح  و متخصص زنان و زایمان و نازایی

      عضو هیات علمی دانشگاه- استادیاردانشگاه 

 

 

 

 

 دکتر سحر صفتی 

 

جراح  و متخصص زنان و زایمان و نازایی

 

 

 

 دکتر فاطمه فرجاد

 جراح  و متخصص زنان و زایمان و نازایی

 

 

 

 

 دکتر میثا نقدی پور

 

جراح  و متخصص زنان و زایمان و نازایی

عضو هیات علمی دانشگاه - استادیار دانشگاه

 

 

 

 

 دکتر رویا کبود مهری 

 متخصص زنان و فلوشیپ نازایی 

 عضو هیات علمی دانشگاه- استادیاردانشگاه 


دکتر فروزان میلانی

جراح  و متخصص زنان و زایمان

فلوشیپ پره ناتالوژی

عضو هیات علمی دانشگاه- دانشیار دانشگاه

آخرین بروز رسانی : 23 مرداد 1400