لیست  اسامی پزشکان زنان بیمارستان  الزهراء(س)رشت  (A to Z)

 

دکتر فاطمه حسین زاده 

جراح و متخصص زنان و زایمان و نازایی

عضو هیئت علمی دانشگاه - استاد دانشگاه

سرپرست مرکز آموزشی درمانی و پژوهشی الزهرا (س) رشت 

دکتر زهرا امیدوار جلالی

جراح و متخصص زنان و زایمان

دکتر فاطمه حاجی هادی

جراح و متخصص زنان و زایمان و نازایی

دکتر مریم رضایی موئد

جراح و متخصص زنان و زایمان

دکتر زهرا رفیعی

جراح و متخصص زنان و زایمان

عضو هیات علمی دانشگاه- استادیاردانشگاه 

 

 
دکتر سیده هاجر شارمی

جراح  و متخصص زنان و زایمان و نازایی

عضو هیات علمی دانشگاه-استاد دانشگاه

رئیس کمیته تحقیقات مرکز آموزشی درمانی و پژوهشی الزهراء(س) رشت

دکتر رقیه شیرینکام

جراح و متخصص زنان و زایمان

دکتر زیبا ظهیری

جراح و متخصص زنان فلوشیب IVF و نازایی

عضو هیات علمی دانشگاه- استاد دانشگاه 

معاون  آموزشی مرکز آموزشی درمانی و پژوهشی الزهراء(س)رشت

دکتر رویا فرجی

جراح و متخصص زنان و زایمان

عضو هیات علمی دانشگاه- استاد دانشگاه 

مدیرگروه زنان و زایمان آموزشی مرکز آموزشی درمانی و پژوهشی الزهراء(س)رشت 

دکتر فرشته فکور

جراح متخصص زنان و زایمان

فلوشیپ آنکولوژی

عضو هیات علمی دانشگاه-دانشیاردانشگاه

دکتر فضه فیض بخش

جراح و متخصص زنان و زایمان

دکتر ماندانا منصورقناعی

جراح  و متخصص زنان و زایمان و نازایی

عضو هیات علمی دانشگاه- دانشیاردانشگاه 

 

دکتر سودابه کاظمی

جراح و متخصص زنان و زایمان - پره ناتولوژی

عضو هیات علمی دانشگاه- استادیاردانشگاه 

 

 

 

 دکتر اعتضادی 

 

 جراح  و متخصص زنان و زایمان و نازایی

      عضو هیات علمی دانشگاه- استادیاردانشگاه 

 

 

 

 

 دکتر سحر صفتی 

 

جراح  و متخصص زنان و زایمان و نازایی

 

 

 

 دکتر فاطمه فرجاد

 جراح  و متخصص زنان و زایمان و نازایی

 

 

 

 

 دکتر میثا نقدی پور

 

جراح  و متخصص زنان و زایمان و نازایی

عضو هیات علمی دانشگاه - استادیار دانشگاه

 

 

 

 

 دکتر رویا کبود مهری 

 متخصص زنان و فلوشیپ نازایی 

 عضو هیات علمی دانشگاه- استادیاردانشگاه 

 

دکتر فروزان میلانی

جراح  و متخصص زنان و زایمان

فلوشیپ پره ناتالوژی

عضو هیات علمی دانشگاه- دانشیار دانشگاه

آخرین بروز رسانی : 1401/01/30 19:41