Ø     معرفی سوپروایزر آموزشی مرکز آموزشی درمانی و پژوهشی الزهراء(س) رشت

 

نام و نام خانوادگی

لیلا  فرزاد ریک

سمت

سوپروایزر آموزشی

تلفن  داخلی

299

تلفن  مستقیم

-

تحصیلات

ارشد مامایی

سوابق

15 سال

Ø     شرح وظایف سوپروایزر آموزشی مرکز آموزشی درمانی و پژوهشی الزهراء(س) رشت

سوپروایزر آموزشی پرستاری است که مسئولیت فعالیت های آموزشی و پژوهشی پرستاری و مامایی مرکز آموزشی درمانی، توانبخشی و پژوهشی را تحت نظارت مدیر پرستاری و در جهت اهداف سازمان برعهده دارد. شرح وظایف سوپروایزر آموزشی بر اساس اصول مدیریت با تکیه بر رعایت منشور حقوق مددجو مبتنی بر فرآیند پرستاری و استانداردهای مراقبتی به شرح زیر می باشد:

-         نظارت و کنترل مستمر بر رفتار شغلی پرستاری تحت سرپرستی (رعایت مقررات اداری، رعایت ضوابط کاری و اخلاقی و نظایر آن)

-         شناسایی و تعیین اهداف آموزشی/ تعیین نیازهای آموزشی/اولویت بندی نیازهای آموزشی

-         تدوین برنامه های آموزشی مستمر و مدون جهت رفع نیازهای آموزشی در راستای اهداف کلان بیمارستان

-         تعیین و تنظیم ابزار مناسب جهت ارزیابی عملکرد و فعالیت های آموزشی بخش های مرتبط

-         ثبت و گزارش کلی فعالیت های آموزشی و نتایج حاصله به مدیر خدمات پرستاری

-         کنترل و نظارت بر شرکت فعال رده های مختلف پرستاری در برنامه های آموزشی بر اساس سرانه آموزش

-         شرکت در کلیه جلسات آموزشی مرتبط با پرستاری

-         تعیین و اندازه گیری شاخص های آموزشی

-         مشارکت در برنامه های بازدید و ارزیابی بیمارستان

-         هدایت و تشویق کادر پرستاری در جهت کسب امتیازات آموزشی لازم

-         ارزیابی اثربخشی آموزش های انجام شده و اطلاع به فراگیران و مسئولین و استفاده از نتایج اثربخشی آموزشی

-         به کارگیری نتایج ارزیابی رضایتمندی کارکنان و مددجویان  (از طریق دفتر بهبود کیفیت) در برنامه های آموزشی

-         مشارکت در کمیته ارزشیابی کارکنان

-         مشارکت در کمیته آموزش و پژوهش و گزارش فعالیت های آموزشی به مسئولین

-         ارائه پیشنهاد بودجه آموزشی به مدیریت پرستاری

-         تهیه و گزارش عملکرد مطابق با برنامه آموزشی

-         طراحی و اجرای برنامه های آموزشی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت

-         هماهنگی در اجرای برنامه کارورزی دانشجویان و کارآموزان گروه پرستاری و مامایی

 

 

آخرین بروز رسانی : 1401/02/28 13:44