نام ونام خانوادگی

میترا ملکی

سمت

مسئول  بهبود کیفیت و اعتباربخشی

تلفن داخلی

325

تلفن مستقیم

33369180- 013

تحصیلات

کارشناس پرستاری

سوابق

15 سال

 

نام ونام خانوادگی

محدثه مهرگان

سمت

کارشناس بهبود کیفیت

تلفن داخلی

325

تلفن مستقیم

33369180- 013

تحصیلات

ارشد روانشناسی بالینی 

سوابق

1 سال و 7 ماه 

 

 

 

شرح وظایف واحد بهبود کیفیت و اعتباربخشی 

    - ارتقا سطح آگاهی و دانش در راستای مفاهیم استاندارد مدیریت کیفیت و اعتبار بخشی

    - برنامه ریزی جهت اموزش و فرهنگ سازی جهت استقرار الزامات اعتبار بخشی

    - شناسایی و تدوین فرآیند های اصلی  بیمارستان جهت ارائه به تیم مدیریت اجرایی، اخذ تائید و  ابلاغ آن به صاحبان فرآیند

    - تدوین برنامه های عملیاتی بیمارستان و پایش آن به صورت فصلی و ارائه گزارش به تیم مدیریت اجرایی و واحدهای مربوطه

    - نظارت بر پایش و اجرای مصوبات کمیته های بیمارستانی بصورت فصلی و ارائه آن به تیم مدیریت اجرایی، دبیران کمیته، مسئولین اجرا و پیگیری هر مصوبه

    - نظارت و کنترل بر تدوین برنامه بازدیدهای ایمنی مدیریتی و ابلاغ آن به بخش های ذیربط و پایش مصوبات بازدیدهای ایمنی مدیریتی به صورت فصلی و ارائه آن به تیم مدیریت اجرایی، مسولین بخش های مورد نظر ، مسئولین اجرا و پیگیری هر مصوبه

    - نظارت و کنترل بر تدوین اقدام اصلاحی/برنامه بهبودکیفیت درصورت لزوم با همکاری مسئولین مربوطه و پایش آن  بصورت فصلی و ارائه گزارش به تیم مدیریت اجرایی و واحدهای مربوطه

    - نظارت و کنترل بر ارزیابی داخلی بخش ها / واحدها ، استخراج کاستی ها و مشکلات بخش ها و ارائه گزارش مربوطه به تیم مدیریت اجرایی جهت اخذ تصمیمیات لازم

    - نظارت ، کنترل و تدوین و بازنگری آئین نامه داخلی کمیته ها ، صدور ابلاغ برای اعضای جدید کمیته های بیمارستانی

    - نظارت و کنترل بر انجام تحلیل ریشه ای خطاهای 28 گانه RCA و ابلاغ آن به بخش ها و واحدهای ذیربط جهت به اشتراک گذاری آموخته ها و پیشگیری از وقوع مجدد 

 

 
 
آخرین بروز رسانی : 1402/02/09 13:07