Ø     معرفی پرسنل تغذیه مرکز آموزشی درمانی و  پژوهشی الزهراء(س) رشت

 

نام و نام خانوادگی

زهرا زهرابی

سمت

مسئول تغذیه

تلفن داخلی

207

تلفن مستقیم

-

تحصیلات

لیسانس تغذیه و رژیم درمانی

سوابق

10 سالو 11 ماه

     
   
   
   
   
   
 

Ø     شرح  وظایف واحد  تغذیه مرکز آموزشی درمانی و  پژوهشی الزهراء(س) رشت

- طراحی لیست غذایی و انتخاب محصولات غذایی براساس نیاز درمانی بیماران

- آگاهی، تسلط کامل و بکارگیری استانداردهای اعتبار بخشی، استانداردها و فرآیندهای خدمات غذایی و سایر دستورالعمل های ذیربط

- مدیریت و نظارت بر رعایت استانداردها و مفاد قراردادهای غذا توسط پیمانکار

- شرکت در دوره های آموزشی به منظور روزآمد کردن دانش و مهارت های مورد نیاز

- هماهنگی با دفتر حاکمیت بالینی، سوپروایزر و رابطین آموزشی بیمارستان جهت اخذ مجوزهای مربوطه در برگزاری دوره های آموزشی

- نظارت بر مراحل مختلف فرآیند از قبیل تهیه، دریافت و خرید مواد غذایی، انتقال، انبارسازی، آماده سازی محلول گاواژ، طبخ، نگهداری غذای آماده و توزیع غذا و میان وعده ها

- تهیه و تدوین برنامه عملیاتی واحد تغذیه در راستای برنامه استراتژیک بیمارستان

- رضایت سنجی بیماران بستری و کارکنان از خدمات مدیریت غذایی و برنامه ریزی جهت بهبود و ارتقاء کیفیت خدمات

- جمع آوری اطلاعات آماری مرتبط با فعالیت های واحد تغذیه و بکارگیری نتایج در برنامه ریزی های آتی

- سرپرستی و نظارت بر تأمین تجهیزات و تدارکات مورد نیاز مدیریت تحت سرپرستی و انعکاس به مقام مافوق

- ارائه گزارش عملکرد شش ماهه به واحد تغذیه معاونت درمان دانشگاه ذیربط، پیگیری مشکلات موجود و ارائه راهکارهای مناسب جهت رفع آنها

- برنامه ریزی و آموزش تغذیه به کارکنان و بیماران بخش ها

- ارائه مشاوره تغذیه و رژیم درمانی در قالب تکمیل فرم های ارزیابی تخصصی تغذیه ای

- ارائه مشاوره تغذیه و رژیم درمانی به مراجعه کنندگان در درمانگاه

- هماهنگی و پایش برنامه های آموزشی و سنجش اثربخشی آنها در کلیه کارکنان

  • هماهنگی و پایش اجرای استانداردها برای غربالگری، پایش و ارزشیابی، ملاحظات غذا و حمایتهای تغذیه ای
  •  
آخرین بروز رسانی : 1401/02/31 20:06