Ø      معرفی سوپروایزر آموزش به بیمار مرکز آموزشی درمانی و  پژوهشی الزهراء(س) رشت 

 

نام و نام خانوادگی

ساقی غفوریان

سمت

سوپروایزر آموزش به بیمار 

تلفن  داخلی

231

تلفن  مستقیم

-

تحصیلات

ارشد آموزش پرستاری                    

سوابق

14 سال

Ø      شرح  وظایف سوپروایزر آموزش به بیمار مرکز آموزشی درمانی و  پژوهشی الزهراء(س) رشت

سوپروایزر آموزش به بیمار پرستاری است که مسئولیت فعالیت های آموزشی و پژوهشی پرستاری و مامایی مرکز آموزشی درمانی، توانبخشی و پژوهشی را تحت نظارت مدیر پرستاری و در جهت اهداف سازمان برعهده دارد. شرح وظایف سوپروایزر آموزش به بیمار بر اساس اصول مدیریت با تکیه بر رعایت منشور حقوق مددجو مبتنی بر فرآیند پرستاری و استاندارد های مراقبتی به شرح ذیل می باشد:

-           انجام نیازسنجی و تعیین اولویت‌های آموزش به بیمار متناسب با هر گروه از بیمارانی که نیازمند آموزش خاص هستند.

-         تدوین طرح درس و برنامه‌ریزی بر اساس نیازسنجی آموزشی: آموزش‌های مربوط به سیر بیماری، نکات تشخیصی درمانی، پیشگیری از بیماری، پیشگیری و کنترل عوارض، نحوه مراقبت از بیمار، روش‌های خودمدیریتی و خودمراقبتی در سلامت و بیماری، بازگشت به فعالیت‌های روزمره، سازگاری و تطابق با بیماری، نوتوانی و توانبخشی، مراقبت‌های دارویی، حفظ ایمنی بیمار و محافظت از مخاطرات را در برنامه آموزشی مدون طراحی و تدوین نمایند.

-         تهیه مطالب و رسانه آموزشی و کمک آموزشی شامل کتاب، جزوات، پمفلت و پوسترهای بهداشتی، فایل‌های صوتی تصویری و نظایر آن

-         شناسایی و معرفی منابع و امکانات موجود و جدید و مدرن و تجهیزات و تسهیلات آموزشی به روز

-         برگزاری انواع جلسات آموزش انفرادی و گروهی از جمله چهره به چهره، جلسات مشاوره و پیگیری بیماران، بحث و آموزش‌های گروهی، کنفرانس، میزگرد، سمپوزیوم

-         تدوین برنامه عملیاتی واحد به صورت سالیانه

-         تهیه و تنظیم برنامه‌های اجرایی به صورت ماهیانه

-         تهیه ابزار مناسب جهت ارزیابی عملکرد و فعالیتهای آموزش سلامت

-         حضور فعال در کمیته‌های آموزش به بیمار به عنوان دبیر کمیته

-         گزارش پیشرفت برنامه به مقام مافوق در کمیته دانشگاهی

-         ارائه پیشنهاد بودجه به مدیریت پرستاری

-         تهیه و گزارش عملکرد مطابق با برنامه

-         شرکت در برنامه‌های مرتبط با آموزش به بیمار هماهنگی مدیرپرستاری

-         ثبت و گزارش کلی فعالیت‌ها و نتایج حاصله به مدیریت خدمات پرستاری

-         همکاری و هماهنگی با سوپروایزر بالینی، کنترل عفونت و آموزشی در امر آموزش

-         مسئولیت‌ها:

-         توانمندسازی نیروی انسانی از طریق سازمان‌دهی و حمایت از برنامه‌های بازآموزی و آموزش ضمن خدمت برای نیروهای شاغل

-         ترویج رویکرد آموزش به بیمار و فرهنگ‌سازی در این زمینه

-         طرح مشکلات در کمیته آموزش به بیمار و ارائه راهکارهای مداخله‌ای جهت حل مشکلات و تصمیم‌گیری جهت برنامه‌ریزی آموزشی

-         پایش و ارزشیابی مستمر و تعیین میزان اثربخش بودن آموزش‌های ارائه شده

-         بررسی و تعیین شاخص‌های آموزش به بیمار و برنامه‌ریزی اصلاحی در صورت نیاز

-         ارزشیابی عملکرد کارکنان در ارائه آموزش سلامت

-         اختیارات:

-         جلب همکاری، مشارکت و هماهنگی درون و برون‌رشته‌ای با سایر اعضای تیم سلامت برای طراحی و اجرای برنامه‌های اموزشی

-         همکاری با کمیته دانشگاهی جهت ارزیابی کیفیت خدمات آموزش سلامت و شناسایی نقاط قوت و ضعف

-         همکاری و مشارکت در انجام طرح‌های پژوهشی

 

 

       

        

آخرین بروز رسانی : 1401/02/28 10:48